Tiedote kalastajille

Kuva: Armi Viinikainen

Muista ”rantarauha” ja kunnioita luontoa sekä kanssaliikkujia

Uistellessa kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja tarkistamaan ne riittävän usein alamittaisten kalojen vapauttamiseksi ja häiritsemättä vesiliikennettä.

Onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus on kielletty 50 m lähempänä selvällä merkillä varustettua pyydystä.

Osakaskunnan alueella on lukuisilla järvillä runsasta ranta-asutusta, joka tulee kalastaessa huomioida.Kunnioita rannalla asuvia, äläkä liiku 100 metriä lähempänä asuttua rantaa tai laituria.

Älä aiheuta haittaa tai häiriötä ympäristölle, luonnolle tai ranta-asukkaille, sekä kunnioita muita kanssakalastajia. Vesillä riittää tilaa, kun huomioimme toisemme!

Merkitse pyydyksesi oikein

Pyydyskalastajat – muistakaa merkitä pyydyksenne oikein! Pyydysten asettamisessa pitää huomioida vesiliikenne tarkoin.

Lue tästä lisätietoa pyydysten merkinnästä

Rapurutto ja sen leviämisen estäminen

Kalastajien ja erityisesti ravustajien on äärimmäisen tärkeä tietää rapurutosta ja sen leviämisen estämisestä. Rapurutto on tauti, joka tuhoaa herkästi koko rapukannan järvestä tai jopa vesistöstä. Ruttoa on kahta eri päätyyppiä ja sitä voi esiintyä niin joki- kuin täpläravussa. On äärimmäisen tärkeää, ettei kalastusvälineitä siirrellä märkänä ja desinfioimattomana eri vesistöjen välillä eikä syötteinä käytetä eri vesistöstä pyydettyjä kaloja ilman pakastusta. Herkimmin rapurutto siirtyy elävien tautia kantavien rapujen välityksellä, eli rapuja tai kaloja ei missään nimessä saa omatoimisesti siirtää järvestä toiseen!

Lisätietoa rapurutosta ja ravuista:

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/rapurutto/

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519848/rkts2014_5.pdf?sequence=1

http://www.vieraslajit.fi/fi/content/uusi-rapustrategia-turvaa-joki-ja-t%C3%A4pl%C3%A4ravun-rinnakkaiselon-vesist%C3%B6iss%C3%A4mme-ja-ehk%C3%A4isee

http://www.mmm.fi/documents/1410837/1724545/trm2012_10_Kansallinen_rapustrategia_2013-2022.pdf